THAI KALI

THAI KALI COMPANY LIMITED - PROVIDING THE RESOURCE FOR SUSTAINABLE FUTURE

edit
  • Job Available

  • กรุณาส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่ email : hr@thaikali.co.th

  • 1.พนักงานเหมือง

   1. ควบคุมเครื่องจักรดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์ ผลิตแร่โพแทช
   2. ติดตั้งเหล็กยึดหินและตะขายผนัง อัดฉีดคอนกรีตปิดผนังอุโมงค์
   3. ดูแลปั้มน้ำควบคุมระดับน้ำ
   4. ทำความสะอาดหน้างานขุดเจาะ ลำเลียงดิน / แร่ขึ้นระบบสายพานด้วยรถตักและรถขนย้าย
   5. เพศชาย วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส. ทุกสาขา
   6. ขยัน อดทน มีวินัย ทำงานเป็นกะได้
  • 2.พนักงานฝ่ายผลิต (โรงงาน)

   1. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน
   2. ตรวจสอบ ค่าวัดต่างๆ โรงงานให้เป็นไปตามที่กำหนด
   3. ผสมสาร / วัตถุดิบ ในกระบวนการผลิต
   4. ประสานงานทีมช่างเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
   5. วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้าและอุตสาหการ
   6. ขยัน อดทน มีวินัย ทำงานเป็นกะได้
  • 3.Mining Engineer - วิศวกรเหมืองแร่ (Site Engineer)

   1. ประสานกับทีมงานต่างชาติและคนไทยในการดำการขุดเจาะให้เป็นไปอย่างราบรืน
   2. บริหารกำลังคนและควบคุมคนงานให้ปฎิบัติงานตามแผนการที่ได้รับมอบหมาย
   3. ประชุมวางแผนงานก่อนเริ่มงาน แจกจ่ายงานตามแผนที่กำหนดให้หพนักงาน
   4. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยผู้ใต้บังคับบันชาใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมกับงาน
   5. สรุปผลการปฎิบัติงานและส่งมอบงานระหว่างกะ จัดทำรายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเมื่อจบกะงาน
   6. ประสานจัดเตรียมอุปกรณ์ตามการพัฒนาของหน้างานขุดเจาะอุโมงค์ เช่น ท่อลม ท่อน้ำ ท่อ Compressor เป็นต้น
   7. อายุ 23-30 ปี
   8. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
   9. ประสบการณ์ทำงาน 0 - 2 ปี สามารถทำงานเป็นกะได้
  • 4.Electrical Engineer - วิศวกรไฟฟ้า (ซ่อมบำรุง)

   1. ควบคุมดูแลอุปกรณ์ HV Switchgear, Transformer, MCC ในอาคาร Substation
   2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าประจำวัน/สัปดาห์/เดือน และควบคุมทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในการซ่อมบำรุง PM/CM
   3. ควบคุมคุณภาพการซ้อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมเพื่อป้องกัน Machine Breakdown
   4. ตรวจสอบเครื่องมือ-อุปกรณ์ใช้ในการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
   5. ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์และเครื่องมือให้เป็นตามที่กำหนด
   6. สั่งการ ควบคุม ดูแลความปลอดภัยและอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน
   7. รายงานปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
   8. อายุ 27 ปีขึ้นไป
   9. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง, ระบบวัดคุม, ระบบอัตโนมัติ และมีใบประกอบวิชาชีพไม่ต่ำกว่าระดับภาคี (ใบ ก.ว.)
   10. มีประสบการณ์ควบคุม ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายใน Substation 115/22kV รวมถึงอุปกรณ์ HV Switchgear, Transformer, MCC
   11. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, เครื่องจักรไฟฟ้าหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • 5.เจ้าหน้าที่บัญชีสินทรัพย์ถาวร

   1. บันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรและควบคุมดูแลทะเบียนสินทรัพย์ถาวร
   2. ประสานงานกับแผนกต่างๆ เกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบควบคุมดูแลสินทรัพย์ถาวร รวมถึงการลงบัญชีที่เกี่ยวข้อง
   3. สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับส่วนงานอื่น ในแผนกบัญชี
   4. จัดการข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
   5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   6. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
   7. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
   8. ประสบการณ์ทำงานด้านสินทรัพย์ถาวรอย่างน้อย 5 ปี
  • 6. ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

   1. งานดูแล ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเหมืองใต้ดิน
   2. งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรทั่วไป
   3. งานเดินสายไฟภายในและภายนอกอุโมงค์
   4. งานซ่อมบำรุงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   6. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง / อิเล็กทรอนิกส์
   7. ประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้ากำลังไม่น้อยกว่า 3 ปี
   8. มีความรู้ไฟฟ้าโรงงาน และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป
   9. มีประสบการณ์ดูแลตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าโรงงาน สามารถอ่านแบบและต่อวงจรไฟฟ้าได้
  • 7.Office Engineer (QAQC)

   1. ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน การติดตั้งและคุณภาพการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผนและมาตรฐานทางวิศวกรรม
   2. สำรวจ ตรวจสอบ ประเมินงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการก่อสร้าง เช่น วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น
   3. ตรวจหาความบกพร้อง (Defect) ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข
   4. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณภาพการก่อสร้างเพื่อจัดทำรายงานเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   5. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบ As-Built เมื่อดำเนินการก่อสร้างเสร็จ
   6. ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกบริษัท
   7. อายุ 30 ปีขึ้นไป
   8. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมโยธา
   9. มีประสบการณ์ในการควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐานการก่อสร้างหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
   10. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารโรงงานหรืออุโมงค์ใต้ดิ
  • 8.R&D Office

   1. วิเคราะห์ ทดลองและทดสอบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   2. วิเคราะห์ ทดลองและทดสอบเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
   3. จัดทำรายงานเพื่อรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
   4. ไม่จำกัดเพศ อายุ 26 ปีขึ่นไป
   5. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   6. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • 9.นักวิทยาศาสตร์เคมี (ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม)

   1. ตรวจสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดมาตรการ EIA ของโครงการ
   2. ควบคุมดูแลการดำเนินการต่างๆ ในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
   3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ
   4. จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   5. ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
   6. เพศชาย / หญิง ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
   7. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี เคมีสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   8. มีประสบการณ์วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 ปี
   9. มีความเชียวชาญในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี เช่น ICP และอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ
  • 10.QA,QC ฝ่ายผลิต

   1. จัดทำมาตรฐานในด้านการผลิตเพื่อสร้างระบบการผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ
   2. ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
   3. บันทึกและเขียนรายงานการตรวจสอบ
   4. ตรวจสอบเครื่องตรวจวัด เครื่องทดสอบให้มีความเที่ยงตรงและแม่นยำ
   5. วิเคราะห์และติดตามปัญหาด้านคุณภาพที่ลูกค้าแจ้ง เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำและจัดทำรายงานเพื่อชี้แจงต่อลูกค้า
   6. ไม่จำกัดเพศ อายุ 26 ปีขึ้นไป
   7. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
   8. มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง QA,QC ไม่น้อยกว่า 3 ปี
   9. มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO9001:2015, GMP และ HACCP
  • 11.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ส่งออกผลิตภัณฑ์และภายในโรงงาน)

   1. จัดเรียงผลิตภัณฑ์ภายในคลังสินค้า
   2. ตรวจเช็คสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยควบคุมคุณภาพ
   3. โหลดสินค้าขึ้นรถ/ตู้คอนเทนเนอร์
   4. ทำการเบิก-จ่ายสินค้าและลงบันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์
   5. ประสานงานกับฝ่ายขาย-ฝ่ายผลิต ในการจัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้าและจัดเตรียมสินค้าที่ใช่ในโรงงาน
   6. ปฏิบัติงานอยู่ในระบบควบคุมคุณภาพของบริษัท
   7. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ่้นไป
   8. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
   9. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
   10. สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้
  • 12.ช่างไฟฟ้าเครื่องยนต์ / เมคคาทรอนิกส์ (Auto Mechanic)

   1. ตรวจสอบ วินิจฉัย หาสาเหตุความบกพร่องของยานยนต์และเครื่องจักร ทั้งในส่วนกลไก (Mechanic) และไฟฟ้าเครื่องยนต์ อิเล็กโทรนิค
   2. ตรวจสอบ ระบบคอมพิวเตอร์และอิเล็กโทรนิค ของยานยนต์และเครื่องจักร
   3. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามรอบและระยะ (PM Maintenance) เพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและยื่นอายุการใช้งาน
   4. ซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอะไหล่ที่เสียหาย (Brake Down) ให้สามารถทำงานได้ตามปกติ
   5. ประเมินค่าใช้จ่าย เวลาและแรงงานในการซ่อมแซมหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักร
   6. แนะนำการใช้งานที่ถูกให้คนขับหรือผู้ใช้งานเครื่องจักร
   7. บันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ
   8. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
   9. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขา เมคาโทรนิค
   10. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานช่างยนต์ และมีความรู้เกี่ยวไฟฟ้าเครื่องกลและ อิเล็กโทรนิคและเครื่องยนต์เป็นอย่างดี
  • Please send the resume to email (hr@thaikali.co.th).

  ปรับแต่งการแสดงผล

Information

ปิดหน้าต่าง